mapa strony   |   kontakt   |

Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Sprawy są przyjmowane:

  • za pośrednictwem poczty: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla ul. Siemiradzkiego 5 37 – 700 Przemyśl
  • za pośrednictwem: Elektronicznej Skrzynki Podawczej (z urzędowym poświadczeniem odbioru) poczty elektronicznej (bez poświadczenia odbioru)
  • faksem: (16) 678 – 91 – 61
  • składane bezpośrednio w sekretariacie Urzędu. Powiatowy Inspektor udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego można uzyskać np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl albo w prospekcie opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki pt. "Podpis elektroniczny - sposób działania, zastosowanie i korzyści".

Na wystąpienia, które nie posiadają powyższych elementów PINB nie udziela odpowiedzi.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dagmara Palko
Dokument z dnia: 21.06.2017
Dokument oglądany razy: 1 903
Opublikował: Rafał Włodek
Publikacja dnia: 21.06.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl